* * * E S O T E R I E * * *

Wij zijn geen mensen met spirituele ervaringen, maar spirituele wezens met een menselijke ervaring.
Gurdjieff

Inleiding
Met de bovenstaande uitspraak van Gurdjieff is in feite alles gezegd. De eigenlijke realiteit is dat wij geesten zijn die menselijke ervaringen opdoen, in plaats van mensen die proberen geestelijke ervaringen op te doen. De weg die de mens bewandelt om dit tijdens het aardse leven te ervaren is esoterie. Als men die ervaring heeft opgedaan is men een '(kosmisch) bewust' mens.

De alchemisten omschreven esoterie als het veranderen van lood in goud. Het gaat om een spirituele evolutie en transformatie. Ieder mens is met deze evolutie bezig. Maar het is een lange weg en daarom zijn er meerdere levens voor nodig om te evolueren.

Reïncarnatie is dus een begrip dat thuis hoort bij de esoterische kennis.
Met die esoterische kennis kunnen veel (levens)vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld het hoe en het waarom van het leven, waarom wij zo'n hoop ellende op de wereld of in ons eigen leven zien, wat er is voor en na de dood en wat 'dood' eigenlijk is, en nog veel meer.

Op deze pagina kunnen niet alle vragen beantwoord worden. Een paar aspecten worden genoemd. Verder wordt er verwezen naar andere sites en literatuur.

De onderstaande tekst is niet voor iedereen makkelijk te begrijpen. Het is voor diegene die reeds verder gevorderd zijn op het pad van persoonlijke naar spirituele ontwikkeling.

Wat is Esoterie?
Esoterie is de onwetenschappelijke manier om de werkelijkheid te beschouwen.

De esoterie denkt inhoudelijk, wat wil zeggen dat ze niet alleen naar het 'hoe' van de werkelijkheid vraagt, maar vooral naar het 'waarom'. Dit waarom is de vraag naar de zinrijkheid die de eigenlijke schakel tussen de wereld van de verschijningsvormen en de mens is.

Deze zinrijkheid kan zich echter steeds alleen maar aan de enkeling openbaren. Een mens kan namelijk alleen dan één of andere kennis inzien en voor zichzelf nuttig maken, wanneer zijn eigen bewustzijnstoestand ongeveer gelijkwaardig is aan het niveau van de kennis.

Esoterie is geen verzamelbegrip voor gegevens, feiten en formules die men alleen maar hoeft te leren om op de hoogte te zijn. Esoterie is een weg of een pad dat naar een doel leidt. Dit doel is de volmaaktheid van de mens, de wijsheid, de overwinning van de polariteit (zie verder), de vereniging met de Eenheid (zie verder), het kosmische bewustzijn.

De weg gaan om het doel te bereiken betekent voortdurend het eigen leven beleven, het gedrag veranderen, steeds anders worden, steeds nieuw zijn. Kortom, esoterie betekent ontwikkeling. Esoterie is zo oud als de mensheid. Ze is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Ze bewaart vanaf het begin der tijden de som van de kennis die voor de mens over dit universum toegankelijk is.

Haar lessen zijn onafhankelijk van de tijd, ze worden nooit gecorrigeerd, nooit gemoderniseerd, verouderen nooit. Onze moderne wetenschap begrijpt niet dat alle kennis er altijd is. Ze leeft veeleer in de waan dat men door elke nieuwe ontdekking dichter bij de waarheid zou komen en dat het daarom een kwestie van tijd zou zijn tot men 'alles' weet. Vanuit een esoterisch standpunt is het juist andersom.

De kennis is er altijd, alleen het individu moet zich naar haar toe ontwikkelen om haar te kunnen herkennen. Opbouw Na deze inleiding volgen basisbegrippen. Deze basisbegrippen dienen om het lezen en begrijpen van de daarop volgende esoterische uitspraken te vergemakkelijken. De uitspraken weerspiegelen een bepaald denkbeeld en zijn in groepjes van zinnen bijeengezet.

Het juist weergeven van dit denkbeeld is echter met slechts 'enkele' uitspraken onmogelijk. Esoterie komt men ook tegen in religies. De uitspraken zijn zo algemeen mogelijk gehouden, dat wil zeggen dat er niet van een specifiek religieus standpunt wordt uitgegaan. Het enige waarvan uitgegaan wordt is dat alles ontstaan is uit een Eenheid.

Om de raakvlakken met religie duidelijk te maken volgt er nog een gedeelte over esoterie en religie. Nu is het zo dat esoterie niet een bepaalde religieuze stroming is. In alle religies kom je esoterische elementen tegen. Bij sommigen liggen ze wat meer aan de oppervlakte zoals bij het Hindoeïsme en het Boeddhisme.

Ook in bepaalde aftakkingen van het Christendom kom je duidelijk esoterische kenmerken tegen. Bijvoorbeeld bij de Rozenkruisers, de Vrijmetselaars, de Theosofen, de Soefi's en de Antroposofen. In het gedeelte over esoterie en religie echter wordt voornamelijk de Bijbel als uitgangspunt genomen en wordt duidelijk gemaakt dat er veel esoterische kenmerken terug te vinden zijn in de Bijbel.

Tot slot zijn er nog twee pagina's waarbij vanuit een esoterisch standpunt naar een bepaald onderwerp wordt gekeken. Vanuit dit standpunt wordt duidelijk waarom homeopathie werkt en wat de ideeën achter de astrologie zijn. Waarschuwing Op deze pagina's staat geen weergave van de Absolute Waarheid.

Dit is onmogelijk, omdat je de Absolute Waarheid alleen maar kunt ervaren. En die ervaring is niet in woorden weer te geven. Wat hier staat zijn eigenlijk alleen maar 'contouren'. Nu zal hetgeen wat op deze pagina's genoemd wordt voor velen te hoog gegrepen zijn en daardoor worden verworpen en afgedaan als 'onzin'. Ter vergelijking: voor iemand uit groep 6 van de basisschool is de wiskunde van de middelbare school ook te hoog gegrepen.

Als de tekst nietszeggend is, betekent dat gewoon dat het niveau van de kennis niet overeenkomt met het bewustzijnsniveau. De tekst is niet bedoeld om de lezer ergens van te overtuigen. Het staat daarom iedereen vrij de tekst van deze pagina's te geloven of niet. Geloof in iets leidt tot de aanvaarding van het bestaan ervan. Daarom kun je geloven wat niemand anders voor waar houdt. Het is waar voor jou, omdat jij het hebt gemaakt.

Dat geldt ook voor deze tekst. Probeer het ook niet met je verstand te begrijpen. Het gaat om zaken die ons verstand te boven gaan. Ons ego zal zich blijven verzetten. Gebruik daarentegen je gevoel. Het gevoel is de taal van de ziel. Als het verstand, je ego, "nee" zegt en het gevoel "ja", luister dan naar je gevoel. Het probleem bij deze materie is voornamelijk het bevattingsvermogen.

Het gaat vaak om iets dat buiten je voorstellingsvermogen ligt of om iets dat voor jou paradoxaal klinkt. Bedenk echter dat paradoxen de plek vormen waar ons rationele denken op zijn beperkingen stuit. Het ontsnappen aan de grenzen van de conceptuele beperking is als het horen van één klappende hand.

B A S I S B E G R I P P E N

Eenheid

Als beginpunt voor ruimte en tijd kan de Big Bang genomen worden. De toestand vòòr de Big Bang kan worden aangeduid met de Eenheid, de Bron, God of iets dergelijks. In deze tekst wordt het woord Eenheid gebruikt. De Eenheid omvat alles. Als je in het universum alle afzonderlijke onderdelen met elkaar op de één of andere manier zou verbinden, heb je weer de Eenheid. Ieder onderdeel in het universum behoort dus eigenlijk tot de Eenheid. Vanuit de Eenheid gezien bestaan er drie krachten: de actieve kracht (impuls), de passieve kracht (reactie), de neutraliserende kracht (verwerking). Tussen haakjes staan begrippen die op de mens van toepassing zijn. Alle drie krachten samen vormen een eenheid.

Lichaam, ziel en geest
Deze drie-eenheid kom je onder andere ook tegen bij de mens. De mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Met geest wordt hier bedoeld: de gedachten. Omdat soms de begrippen ziel en geest verward worden, wordt in deze tekst de geest aangeduid met denkgeest. De ziel is of vertegenwoordigt het goddelijke in de mens. Alle zielen zijn met elkaar verbonden en vormen een eenheid. Juist hierdoor kun je zeggen: wij zijn allen Eén; er is slechts Eén van ons. Denken in termen van afgescheidenheid heeft ons in deze huidige toestand gebracht. Denken in termen van eenheid brengt ons datgene waar we al eeuwen lang tevergeefs naar streven.

Energie
Alles binnen de Eenheid, dus in het gehele universum, is een bepaalde manifestatie van energie. Simpel gezegd is materie energie met een grote dichtheid. Maar onze gedachten zijn ook energie en kunnen zelfs zeer krachtig zijn, zoals blijkt uit de volgende pagina. Wij zijn als spirituele wezens ook een manifestatie van energie. Dit valt eigenlijk al buiten ons voorstellingsvermogen.

Het probleem is dat je met woorden niet iets onvoorstelbaars kunt omschrijven. Het blijft dus behelpen. Bewustzijn Met 'bewustzijn' wordt het kosmische bewustzijn bedoeld zoals in de inleiding vermeld. Een 'bewust' mens is iemand die deze staat van bewustzijn verworven heeft. Een bewust mens is zich door ervaring bewust van de Eenheid. Iemand die kennis tot zich neemt over de absolute werkelijkheid, wordt geen bewust mens, omdat de ervaring ontbreekt. Het krijgen van die ervaring is het doel van de esoterie. 'Zijn' 'Zijn' betekent dat je iets ervaren hebt.

Als je bijvoorbeeld nooit ervaren hebt wat angst is, kun je nooit angstig zijn. 'Zijn' is een combinatie van: 'hoe je jezelf ervaart' + 'de kennis die je hebt'. 'Zijn' is een toestand waarin de denkgeest in communicatie staat met al wat werkelijk is. Een bewust mens 'is' en dat betekent dat hij ervaren heeft dat hij als spiritueel wezen verbonden is met de Eenheid. In religieuze termen: hij is zich door ervaring bewust van zijn goddelijke afkomst. Te 'zijn' is dus waar het om draait. Niet voor niets betekent de naam van God (YHWH) 'ik ben'.

En ook Shakespeare heeft geweten waar het nou eigenlijk om gaat: "to be or not to be". Reïncarnatie en karma Eigenlijk maakt alles een spirituele evolutie mee. Wij ook, als spirituele wezens. Het doel is om te 'zijn'. Om ervaringen op te doen gaan wij, vanuit de geestelijke wereld, met een bepaalde gekozen opdracht naar de Aarde. Daar aangekomen hebben we een fysiek lichaam nodig dat we zelf uitkiezen.

Als het fysieke lichaam sterft, keren we terug naar de geestelijke wereld en herzien we ons leven op aarde. Als de bedoelde ervaringen niet of onvoldoende zijn opgedaan, kunnen we terugkeren naar de Aarde om het opnieuw te proberen. We reïncarneren dus om ervaringen op te doen en om daarmee tevens het karma af te lossen. (dit is natuurlijk een zeer simpele en onvolledige weergave)

Toekomst
We staan op het punt om een spirituele vooruitgang te boeken. Dit heeft onder andere te maken met de overgang naar een ander tijdperk. Volgens de hindoe-kosmologie gaan we van het 'donkere' (ijzeren) tijdperk Kali Yuga over naar het 'lichte' (gouden) tijdperk Satya Yuga. Tevens gaan we, volgens de astrologie, van het 'donkere' Vissentijdperk over naar het 'lichte' Watermantijdperk. Deze laatste overgang heeft te maken met de precessie van de aardas.

De (schuine) aardas maakt een tollende beweging die 25.826 jaar duurt. Hierdoor komt iedere 2152 jaar (1/12 deel) de zon op 21 maart op in een ander sterrenbeeld van de dierenriem.
Nu wordt dat dus het sterrenbeeld Waterman. Dat dit invloed heeft op de Aarde en haar bewoners is voor de astrologie zo klaar als een klontje. Immers, alles is een manifestatie van energie en energieën (die dus ook door hemellichamen worden uitgezonden) kunnen elkaar beïnvloeden. Zo'n overgang gaat overigens niet geruisloos maar schoksgewijs. Er staat ons dus nog wat te wachten. (een en ander wordt duidelijk weergegeven in 'Beyond Prophecies and Predictions' van Moira Timms)

U I T S P R A K E N

De uitspraken hieronder staan in groepjes bij elkaar. De titel van elk groepje geeft slechts globaal aan waar de uitspraken over gaan. Er is veel overlap tussen de verschillende groepjes.

Eenheid!
De mens is een onderdeel van de Eenheid. Anders gezegd: de mens leeft in de Eenheid. Alles is Eén. En ook: wij zijn allen Eén. In de Eenheid is er geen onderscheid. De Eenheid is uniek en dus niet te vergelijken met iets anders. Een mens kan zichzelf in de Eenheid niet ervaren in vergelijking met anderen. De mens komt op Aarde vanuit de Eenheid [= (re)- incarnatie].

Om zichzelf te kunnen ervaren herinnert hij zich de Eenheid niet meer bewust. Hij heeft zich als het ware losgemaakt van de Eenheid. De ziel is de verbinding met de Eenheid. ! Alles is uit de Eenheid ontstaan. Daarom is ieder deel van de Eenheid verbonden met de Eenheid en draagt ieder deel de Eenheid in zich. Dit geldt ook voor de mens.

Bij de zoektocht naar de Absolute Waarheid hoef je alleen maar jezelf te kennen, want wij zijn de Absolute Waarheid. "Ken uzelf", en je weet alles. Eén van de stellingen van Hermes Trismegistus (hij schreef de kwintessens van alle wijsheid in vijftien stellingen op een plaat van groen oosters korund, de 'tabula smaragdina') komt neer op het volgende: "zo boven, zo beneden". Deze uitspraak is de sleutel tot de hermetische filosofie.

Achter de uitspraak ligt de veronderstelling dat overal in dit universum, boven en beneden, 'in de hemel en op aarde', op macrokosmisch net als op microkosmisch gebied, op alle niveaus van verschijningsvormen dezelfde wetten heersen. Dit impliceert overigens dat de kosmos (Grieks: kosmos = orde) beheerst wordt door wetten en dit betekent dat de kosmos geen ruimte biedt aan toeval. ! De mens is het getrouwe evenbeeld van het macrokosmische universum.

We kunnen buiten niets vinden wat ook niet in analogie in de mens te vinden is en omgekeerd. ! Omdat de mens zich heeft losgemaakt van de Eenheid herinnert hij zich niet meer Wie hij werkelijk is. De ziel weet alles, maar de denkgeest is het vergeten.

De mens is hier op aarde om zich te herinneren Wie hij werkelijk is. Het gaat niet om een herinnering door middel van kennis, maar door middel van ervaring. Dan pas IS een mens. Het proces dat een mens kan doormaken om de ziel, die alles weet, te herinneren is een proces van 'bewustwording'. Veel mensen kiezen niet voor dit proces, omdat ze al tevreden zijn met wat ze op aarde hebben. Zij willen hun aardse behoeften niet loslaten.

Maar wanneer je integreert, word je Eén, en worden bijgevolg jouw behoeften één. Eenduidige behoeften leiden tot eenduidige handeling, omdat dit een afwezigheid van conflict bewerkstelligt. Polariteit ! Alles wat de mens in de wereld van de verschijningsvormen aantreft en alles wat de mens zich kan voorstellen, openbaart zich steeds aan hem in twee polen. Het is voor de mens onmogelijk om zich een eenheid buiten de polariteit voor te stellen.

Zo is er plus en min, man en vrouw, zuur en basisch, majeur en mineur, licht en donker, oorlog en vrede, ziekte en gezondheid, geluk en leed, haat en liefde, goed en kwaad. ! De polariteit zien wij als tegenstellingen en wij denken in termen van 'of-of'. We zijn van mening dat deze tegenstellingen elkaar uitsluiten. Hierin ligt onze denkfout.

De werkelijkheid bestaat uit eenheden die zich aan het menselijk bewustzijn echter alleen als polariteiten openbaren. We kunnen de eenheid niet als eenheid waarnemen. De tegenstellingen vormen een eenheid en zijn in hun bestaan van elkaar afhankelijk. ! Wie de wet van de polariteit heeft begrepen, weet dat men elk doel slechts via de tegenpool kan bereiken en niet op de directe weg. Elke houding voor of tegen iets is een fixering.

Elke menselijke uitspraak kan steeds alleen maar een aspect van de waarheid uitdrukken. Om de hele waarheid te beschrijven heeft men altijd ook nog de tegenpool nodig. Liefde en angst ! Er zijn in wezen slechts twee emoties: liefde en angst.

Elke persoonlijke gedachte en elke persoonlijke daad is gebaseerd op liefde of op angst. Alle andere ideeën zijn slechts afgeleiden van deze twee. ! Vanuit de Eenheid is er alleen liefde. 5 Volmaakte liefde verdrijft angst. Als er angst bestaat, is er geen volmaakte liefde.  

De ziel kent geen angst.
De aanwezigheid van angst laat zien dat je lichaamsgedachten verheven hebt tot het niveau van de denkgeest. Alleen je denkgeest kan angst produceren. Angst komt voort uit een gebrek aan liefde.  Angst is altijd een teken van spanning, die steevast de kop opsteekt wanneer wat jij wilt in conflict is met wat jij doet. ! 

Vrees en schuldgevoel zijn de enige vijanden van de mens.

Goed en verkeerd
Uit de wet van de polariteit volgt dat een bepaalde gebeurtenis objectief gezien niet goed of verkeerd is. Of anders gezegd: zowel goed als verkeerd. Alle dingen zijn op zich volledig waardevrij en neutraal. Wij oordelen echter over de gebeurtenis en plakken er een etiket op: het is goed of het is verkeerd.  

Binnen een wetmatig functionerende kosmos kan er nooit iets zijn 'wat eigenlijk niet zou moeten zijn'. Alleen hebben de mensen er een gewoonte van gemaakt de wereld in te delen in dingen die mogen zijn en in dingen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Met een dergelijke houding verzet men zich echter tegen de werkelijkheid. 

Werkelijkheid erkennen betekent enkel en alleen het bestaansrecht van alle dingen erkennen. Plaatsen wij ons tegenover de werkelijkheid, dan veranderen we niets aan de objectieve feiten, maar we voelen ons subjectief slechter.

Niets is pijnlijk uit of door zichzelf. Pijn is een gevolg van de verkeerde gedachte. Pijn komt voort uit een oordeel dat je ergens over hebt geveld. Elimineer het oordeel en de pijn verdwijnt. !

Oordeel of veroordeel niet, want je weet niet waarom iets gebeurt, met welk doel. Gedachten ! De mens is een scheppend wezen. Een mens schept met zijn gedachten. Gedachten zijn creatief. Alleen de denkgeest kan scheppen, aangezien de ziel reeds geschapen is (als onderdeel van de Eenheid) en het lichaam een leermiddel voor de denkgeest vormt.

Alles wat je in deze wereld ziet, is de uitkomst van jouw gedachten erover. Wat je voor jezelf zoekt, geef dat aan een ander. Alleen al de ervaring dat je iets weggeeft, maakt dat je beseft dat je iets weg te geven hebt. Vervolgens wordt de nieuwe gedachte een ervaringsgegeven. Je begint het te "zijn". Als dat gebeurt heb je de motor van de krachtigste scheppingsmachine in het universum in werking gezet. ! Je krijgt direct terug wat je denkt. Je bent wat je denkt. De mens schept zichzelf met z'n gedachten.

Je zult nooit krijgen wat je wilt, maar je zult alles hebben wat je maar kiest. Bij de gedachte iets te willen hebben of zijn, krijg je direct terug wat je denkt, namelijk de wil om iets te hebben of te zijn. Hetgeen je wilt hebben of zijn krijg je niet. ! Wat je doet komt voort uit wat je denkt.  

Gebruik om iets te bereiken de volgorde zijn - doen - hebben en niet andersom. Het is niet zo dat als je bepaalde dingen hebt, je dan bepaalde dingen kunt doen, zodat je (bijvoorbeeld) gelukkig kunt zijn. Ga er van uit dat je (bijvoorbeeld) gelukkig bent. Vanuit die zijnstoestand ga je bepaalde dingen doen, waardoor je zult krijgen en hebben waarvoor je gekozen hebt. Gebruik bevestigingen (zoals: je kunt het!) niet als beweringen over wat jij wilt dat waar is, maar als uitspraken van iets waarvan jij al weet dat het waar is.

Het beeld dat een mens van zichzelf heeft komt voort uit z'n gedachten. Dit beeld is niet zoals hij zelf is, maar zoals anderen hem zien. Negatieve gedachten ! Negatieve gedachten creëren negatieve dingen. Positieve gedachten creëren positieve dingen.

Negatieve gedachten zijn nutteloos. Ze dienen geen enkel doel. Negativiteit is nimmer een teken van de ultieme waarheid. ! Iedereen heeft de keuze om negatieve of positieve gedachten te hebben. Als je bepaalde dingen overkomen waardoor je je ellendig voelt heb je een keuze gemaakt voor negatieve gedachten. Kies voor positieve gedachten en je zult je anders voelen.  

Vermijd zo veel mogelijk negatieve woorden. Vooral tegenover jezelf, maar ook tegenover anderen.  Er niet in slagen negatieve gevoelens tot uitdrukking te brengen laat ze nog niet verdwijnen; het houdt ze binnen. Negativiteit die binnen wordt gehouden, schaadt het lichaam en belast de ziel. 'Tot uitdrukking brengen' betekent hier niet dat je ze tegenover anderen moet uiten.

Gebeurtenissen
Alle gebeurtenissen, alle ervaringen hebben tot doel kansen te scheppen. Gebeurtenissen en ervaringen zijn Kansen. Niets meer, niets minder. Gebeurtenissen worden net als mensen door jou aangetrokken, voor je eigen doeleinden. Ontwikkelingen op grotere schaal en ervaringen op aarde zijn het resultaat van een groepsbewustzijn.

Niemand komt toevallig tot je. Toeval bestaat niet. Niets gebeurt willekeurig. Het leven is geen toevalstreffer.  Ellende in ons leven wordt niet bepaald door de gebeurtenis, maar hoe wij tegen deze gebeurtenis aankijken. Het grootste deel van het menselijk lijden bestaat uit door onszelf opgeroepen weerstand tegen de omstandigheden die zich hebben voorgedaan. Het zijn nooit de omstandigheden zelf die ons gemoed raken, maar alleen onze instelling ten opzichte van de omstandigheden.

De manier om de pijn te verzachten, die je met aardse ervaringen en gebeurtenissen associeert - zowel die van jou als die van anderen - is de wijze aanpassen waarop je deze aanschouwt.

Ego
Het ego is een onjuiste denkpoging om jezelf te zien zoals jij wenst te zijn in plaats van zoals jij bent. Het ego is dat deel van je denkgeest dat gelooft dat jouw bestaan door afscheiding van de Eenheid wordt bepaald.

Begeerten zijn mechanismen om iets te 'krijgen'. Ze vertegenwoordigen de behoefte van het ego om zichzelf te bevestigen.

Fantasie is een poging om uitgaande van valse behoeften de werkelijkheid te beheersen.

Schaamte is een reactie van een persoon die nog steeds een deel van z'n ego heeft geïnvesteerd in hoe anderen hem zien.

Het concept van "vrije wil" is gebaseerd op de veronderstelling dat "ik" besta naast het universum waarop ik mijn vrije wil uitoefen. De scheiding van het ego en de rest van het universum is een illusie. Als ik het universum ben, waarop kan ik dan mijn vrije wil uitoefenen? De vrije wil is een onderdeel van de illusie van het ego.


E S O T E R I E  E N  R E L I G I E

Inleiding

Esoterie is het pad op weg naar de waarheid. De waarheid is een gebied zonder paden, dat niet betreden kan worden via een geïnstitutionaliseerde religie, filosofie of sekte.

Toch kom je in religies esoterische elementen tegen. Vaak zijn deze verborgen, omdat de esoterie bedoeld was voor een beperkte groep 'ingewijden'. In deze tekst wordt uitgegaan van het Christendom en wordt bekeken welke esoterische elementen je in de Bijbel terug kunt vinden.

De geheime kennis tegenover de Kerk De esoterische/mystieke kennis ('gnosis') was in eerste instantie geheim, omdat de meeste mensen deze esoterische leringen niet bevatten konden.

Voor de 'binnenste cirkel' (de esoterische) was de geheime mystieke kennis bestemd en voor de 'buitenste cirkel' (de exoterische) de algemene kennis. Naarmate zich meer volgelingen van Jezus gingen organiseren, bouwden zij een eigen instituut op en ontwierpen zij een vaste geloofsleer. Zij kregen hierdoor erkenning van overheidswege en dit impliceerde dat de gnostici hierin niet thuishoorden.

Zij erkenden namelijk als enige autoriteit de stille stem in henzelf, hun innerlijke weten. Zo ontstond er een kloof tussen de gnostici en de meer kerkelijk georiënteerden. Dit resulteerde uiteindelijk in een veroordeling en vervolging van de gnostici, waarbij al hun geschriften vernietigd werden. Alleen in het geheim kon de esoterische kennis overgedragen worden.

Was de christelijke gnosis aanvankelijk dus een legitieme vorm van christelijk geloof, de verkettering ervan begon vanaf het midden van de tweede eeuw. Het openbaar worden van de geheime kennis Ondanks het feit dat de geheime leer waarover de gnostici beschikten ondergronds is gegaan, als gevolg van de verkettering, werden steeds pogingen ondernomen het gedachtegoed naar boven te laten borrelen.

Zo werd de esoterische kennis zichtbaar bij de Manicheeërs, de Paulicianen, de Katharen, de Waldenzen, de Rozenkruisers, de Tempeliers, de Vrijmetselaars, de Theosofen en de Antroposofen. Zonder het gevaar weer onderdrukt te worden, komt tegenwoordig die esoterische kennis weer in de openbaarheid. Dat blijkt onder andere uit het feit dat in 1945 in Nag Hammadi, Egypte, veel van de geschriften van de gnostici zijn teruggevonden. En kijk nu eens in de boekhandel. Je wordt bijna bedolven onder de esoterische boeken.

Ook het internet overspoelt je met esoterische sites. Deze site is slechts één van de vele. Dat wij nu in contact kunnen komen met deze esoterische kennis, heeft onder andere te maken met het feit dat we als mensheid in z'n geheel naar een hogere toestand van bewustzijn gaan.

Een toestand waarin meer mensen dan slechts enkele de esoterische kennis zullen kunnen bevatten. Moeten we de religie opgeven? Deze vraag mag je zelf beantwoorden, want: we moeten helemaal niets. Maak je eigen keuze. In de tekst hieronder wordt aangegeven, zij het in zeer beperkte mate, welke esoterische kennis je uit de Bijbel kunt halen.

Met voldoende esoterische kennis kun je zelf waarnemen, en dit is dus geen veroordeling, dat bepaalde denkbeelden die vanuit de Kerk zijn ontstaan niet in overeenstemming zijn met je 'innerlijke weten'. Dat zelfs bepaalde passages uit de Bijbel niet correct kunnen zijn.

Nu zal dit bij sommigen, misschien wel bij velen, op verzet stuiten. Begrijpelijk. Stel dat het algemene denkbeeld van de Aarde is dat ze plat is en je krijgt te horen dat de Aarde eigenlijk rond is, dan neem je dat ook niet zondermeer aan. Lees daarom, om een goed beeld te vormen, eens de Nag Hammadi geschriften.

Wel of geen inwijding om 'bewust' te worden?
In de tijd van Jezus was het zo dat (veel) koningen en priesters ingewijd werden. Dit was een esoterische inwijding en dat wil zeggen dat aan het einde van die inwijding, de ingewijde een 'bewust mens' geworden was.

Bij de zesde stap van die inwijding, die overigens een jarenlange intensieve voorbereiding vergde, werd er, door middel van uittreding, contact gemaakt met de 'geesteswereld'. Je zou ook kunnen zeggen: 'de wereld van de zielen' of 'de goddelijke wereld'. Deze inwijding duurde drie dagen en de ingewijde was hierna 'alwetend' of 'was zich bewust van de Eenheid'. (Overigens worden sommige woorden tussen aanhalingstekens gezet, omdat veel ons voorstellingsvermogen te boven gaat en dus niet met gewone woorden zijn weer te geven.)

Deze inwijding was geheim en dus slechts voor enkelen bedoeld. De komst van Jezus had onder andere tot doel de mensheid duidelijk te maken dat een dergelijke inwijding niet meer nodig was om een 'bewust mens' te worden. Ieder mens heeft de mogelijkheid in zich een 'bewust mens' te worden en Jezus heeft laten zien hoe je dat voor elkaar krijgt.

Jezus heeft het ons als het ware voorgedaan. In de Bijbel wordt niet rechtstreeks gesproken over een inwijding. Aangezien het om een geheime inwijding ging, werd het symbolisch aangegeven met een vijgenboom (zie bijvoorbeeld Johannes 1:48-50). Het verhaal over de opwekking van Lazarus (zie Johannes 11:1-44) is een goed voorbeeld van de zesde stap van zo'n inwijding. Toen Jezus over de ziekte van Lazarus hoorde, "bleef Hij daarop nog twee dagen ter plaatse, waar Hij was." (Johannes 11:6). Jezus, die zelf natuurlijk een ingewijde was, wist dat deze zesde stap drie dagen duurde. Daarom had Hij geen haast om naar Lazarus te gaan.

In feite voerde Jezus zo'n geheime inwijding in het openbaar uit. Dit was tegen de toenmalige wet en voldoende reden voor de Farizeeën om Jezus ter dood te veroordelen (Johannes 11:45-57). De vergelijkingen van Jezus Als Jezus tot een menigte sprak, gebruikte hij veel vergelijkingen. Deze bevatten twee soorten kennis, esoterische voor zijn naaste volgelingen, en exoterische voor het overige volk.

Soms staat in de Bijbel dat zo'n vergelijking beëindigd wordt met: "Wie oren heeft om te horen, die hore" (zie bijvoorbeeld Marcus 4:9). Dit is een aanwijzing dat er sprake is van geheime kennis, die slechts voor de goede verstaanders te horen is.

Dit wordt nog eens extra duidelijk gemaakt als Jezus vervolgt met: "U is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan." (Marcus 4:11-12). Het verschil tussen de algemene en geheime kennis wordt ook aangegeven met "melk" en "vaste spijs" (zie bijvoorbeeld Hebreeën 5:12-14, 1 Corinthiërs 3:2).

Die geheime kennis was niet voor iedereen geschikt. Velen zouden er niets van begrijpen en er niets mee kunnen. Jezus zegt het als volgt: "Geef het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren." (Mattheus 7:6).

Overigens is er ook nog sprake van een derde, nog geheimere, kennis. Hiervoor moet je echter geestelijk voldoende gegroeid zijn (zie hiervoor Johannes 16:12-15).

Reïncarnatie en karma
Reïncarnatie en karma behoren tot de geheime esoterische kennis en de woorden komen daarom niet als zodanig voor in de Bijbel. De Kerk heeft dit nogal letterlijk overgenomen en verwerpt reïncarnatie en karma.

Toch kun je uit de evangeliën halen dat Johannes de Doper een incarnatie van de profeet Elia was. Uiteindelijk zegt Jezus heel duidelijk: "en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!" (Mattheus 11:14-15, zie ook Mattheus 17:12-13).

Karma is gebonden aan reïncarnatie, want karma is als het ware het 'werk' uit een vorig leven dat dit leven nog moet worden afgehandeld. Je kunt in het huidige leven dus zowel karma aflossen van een vorig leven als karma opbouwen voor een volgend leven. Beide aspecten kom je symbolisch tegen in de Bijbel: "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." (Galaten 6:7), "Wie onrecht ploegen en moeite zaaien, maaien het." (Job 4:8), "Want wind zaaien zij en storm oogsten zij." (Hosea 8:7).

Het accepteren van reïncarnatie verandert het zicht op de mens en op de dood. De mens is een drieledig wezen, bestaande uit een lichaam, ziel en (denk)geest: "Geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van Jezus Christus blijken in alle dele onberispelijk 9 bewaard te zijn" (1 Thessalonicenzen 5:23).

De ziel gebruikt het lichaam om hier op Aarde ervaringen op te doen. Het lichamelijk omhulsel kan afsterven, maar de ziel sterft nooit. De ziel incarneert in een nieuw lichaam en kan wederom aardse ervaringen opdoen. Dit proces wordt in de Bijbel omschreven als het 'afleggen van de tent' (2 Petrus 1:14). En Jezus zegt: "Weest niet bevreesd voor hen, die wél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden." (Mattheus 10:28).

Het godsbeeld Nergens wordt er in de Bijbel een beperking opgelegd van wat God is. In Exodus 3:14 staat dat God tegen Mozes zei: "Ik ben, die Ik ben." In feite is God alles-dat-is, maar ook alles-dat-niet-is. Er kan niet iets zijn dat God niet is, want dan zou God niet alles zijn. Dit is in overeenstemming met de pantheïstische godsleer.

In het Christendom heeft men het beeld van een 'persoonlijke God' gecreëerd; iets dat beperkingen met zich meebrengt. Wat God precies is, is niet met woorden te beschrijven. Je kunt het Eenheid noemen, Bron, Energie, Liefde en nog veel meer.

In Openbaring 21:6 staat: "Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde." En zo staat in het derde deel van 'Een ongewoon gesprek met God': "God is een proces. God is geen persoon, plaats of ding. God is precies wat jullie altijd al hebben gedacht, maar nooit hebben begrepen."

Maar wie of wat zijn wij dan?
Wie wij zijn Jezus zegt het heel duidelijk: "Gij zijt goden" (Johannes 10:34). Wij zijn dus van goddelijke herkomst. Dit te weten, doet het nog niet meteen accepteren. Het punt is namelijk dat wij dit moeten ervaren tijdens ons leven op Aarde. Als dat lukt, dan ben je je bewust van je goddelijke herkomst en ben je een 'bewust mens'.

Zolang we ons nog afgescheiden voelen van God (en dus van elkaar), zijn we nog niet 'bewust'. We zijn allen Eén. Er is slechts Eén van ons. We zijn geschapen naar het evenbeeld van God.
Nu staat er in Genesis 1:26: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis." Het gaat niet om een uiterlijke gelijkenis, want God heeft niet een bepaalde uiterlijke vorm, maar om een innerlijke gelijkenis. Bovendien staat er "Ons", dus zijn er meer.

Wij zijn eigenlijk allemaal goddelijk en om dat goddelijke (of: God) te kennen, hoef je alleen maar jezelf te kennen.

Op de tempel in Delphi stond: "Ken uzelf, opdat je God herkent". Omdat alles uit God is ontstaan, is ieder deel (ook: mens) van God verbonden met God en draagt ieder deel (ook: mens) God in zich. God openbaart zijn eigen godheid niet tegenover zichzelf door uiterlijke waarneming, maar door innerlijke ervaring. Wanneer de innerlijke ervaring Gods eigen godheid heeft geopenbaard, is uiterlijke waarneming overbodig. Indien uiterlijke waarneming noodzakelijk is, is innerlijke ervaring onmogelijk.

Waarom wij op Aarde zijn
God heeft ons geschapen om Zichzelf als God te kennen.
Wij moeten onszelf leren kennen als een deel van God. Hiertoe moeten wij onszelf eerst leren kennen als iets anders dan God (want je kunt niet iets leren als je het al weet).

Dit wordt bereikt doordat wij, als wij op Aarde komen, vergeten dat we een deel van God zijn. Wij kunnen pas een deel van God zijn als wij dit ervaren hebben. Wij zijn hier dus op Aarde om ons te herinneren, door de ervaring, Wie wij werkelijk zijn. Een mens is zich niet bewust van de werkelijkheid, want hij denkt dat hij afgescheiden is van God (hij is vergeten dat hij een deel van God is). De mens kan de werkelijkheid dus niet waarnemen, maar hij is zich hiervan niet bewust.

Veel mensen hebben daarom niet de behoefte om 'anders' te gaan waarnemen. Als we een 'bewust' mens willen worden, moet we 'het ego overwinnen'. Het ego namelijk zorgt ervoor dat wij ons afgescheiden voelen van God (of: van elkaar).

Bij de overwinning van het ego zullen we ons ook moeten losmaken van onze aardse behoeften. Een hoop mensen kiezen hier niet voor. In de Bijbel staat: "Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren". Dit moet je lezen als: "Allen zijn geroepen, maar weinigen verkiezen te luisteren".

Dat men niet wil luisteren heeft te maken met het feit dat men z'n aardse behoeften niet wil opgeven. Men is in feite tevreden met het leven hier op Aarde. Daarom staat in de Bijbel: "Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat." (Mattheus 19:24).

De vergelijking heeft op zich niets met geld te maken, maar wel met de vraag of je je kunt losmaken van je aardse 10 behoeften. Uiteindelijk bewandelt iedereen de weg, is het niet in dit leven, dan misschien wel in een volgend leven. Steeds weer keren wij als ziel vanuit de Eenheid terug naar de Aarde om daar uiteindelijk, als we het in diepst in de aardse materie zitten, de weg terugvinden en te kunnen ervaren Wie wij werkelijk zijn.

Dit proces wordt uitgebeeld in de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Om op Aarde ervaringen op te kunnen doen, moeten we ons 'losmaken' van de Eenheid, (want in de Eenheid is er geen onderscheid en bijgevolg is ervaring opdoen onmogelijk) en moeten we leven in de dualiteit (of polariteit). Dat wil zeggen dat we alleen iets kunnen ervaren als we ook het tegengestelde kunnen ervaren.

Bijvoorbeeld: naast liefde moet er ook angst zijn. Hierdoor kan liefde bestaan als een ding dat ervaren kan worden. Alles wat niet liefde is, wordt angst genoemd. Om het 'goede' te kunnen ervaren, moeten we ook het 'kwade' kunnen ervaren. Het ontstaan van de dualiteit is dus nodig geweest om ons dingen te kunnen laten ervaren.

In de Bijbel wordt het ontstaan van de dualiteit symbolisch weergegeven met de zondeval in Genesis 3.

Zonden
Zonden zijn een uiting van angst, want het kan geen uiting van liefde zijn. Doordat wij in het Christendom van God een persoonlijke god hebben gemaakt, zijn wij bang dat Hij ons zal straffen voor onze zonden. Dit is niet logisch, want wat wij 'zonden' noemen is nodig voor ons om het tegengestelde, liefde, te kunnen ervaren. Dus eigenlijk bestaan er geen zonden. Althans niet in de betekenis die wij eraan gegeven hebben.

Maar indien er zoiets als zonde zou bestaan, dan is dat: jezelf toestaan te worden wat je bent door de ervaringen van anderen. Velen denken dat Jezus aan het kruis gestorven is om onze zonden te vergeven. Maar wij zijn van goddelijke herkomst, dus wat valt er te vergeven?

Jezus heeft het ons voorgedaan en het enige dat wij moeten doen, is dezelfde weg bewandelen die Jezus bewandeld heeft. Hij zegt ook: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Als je "tot de Vader komt", dan ben je je bewust geworden van je goddelijke afkomst. En "door Mij" zou je kunnen vertalen met: "door te leven zoals Jezus". De 'slechte' of 'zondige' dingen die gebeuren zijn door ons zelf gekozen. De fout ligt niet in het kiezen, maar in het feit dat wij ze 'slecht' noemen. Want door ze 'slecht' te noemen, noemen wij onszelf 'slecht', aangezien wij ze hebben geschapen. Wij kunnen echter niet aanvaarden dat wij onszelf 'slecht' noemen. Daarom verloochenen wij onze eigen schepping.

Dit leidt ertoe dat wij een wereld accepteren waarin de omstandigheden zijn zoals ze zijn. Hemel en hel In de Bijbel heeft Jezus het regelmatig over " het koninkrijk Gods" of "het koninkrijk der hemelen". Het wordt door Jezus met veel dingen vergeleken (o.a. Mattheus 13:24-35). Het gaat hierbij altijd om een innerlijk koninkrijk.

Als je tijdens je leven op Aarde kunt ervaren Wie je werkelijk bent, dan kom je het "Koninkrijk Gods" binnen. Dit is de hemel en het is dus geen fysieke plaats ergens in het universum. Hetzelfde geldt voor de hel. De hel is de ervaring van de slechtst mogelijke uitkomst van je keuzes, beslissingen en creaties. Het is het natuurlijke gevolg van elke gedachte die God ontkent of nee zegt tegen wie jij bent in relatie tot God. Hel is het tegenovergestelde van vreugde. Het is onvervuld zijn. Het is weten Wie en Wat je bent, maar het niet kunnen ervaren.


Z O R G E N  M A K E N  E N  T O B B E N

Al eerder kwamen de (negatieve) gedachten ter sprake. Als je je ergens zorgen om maakt, heb je negatieve gedachten. Wanneer je positief kunt denken, heb je die zorgen niet meer (of in mindere mate). Je kunt dan nog best wel problemen hebben, maar je maakt je er niet meer druk om. Anders gezegd: je reageert niet meer negatief op de impulsen die vanuit het probleem op je afkomen.

Je zou zelfs zodanig je visie op het 'probleem' kunnen wijzigen, dat je het 'probleem' in z'n juiste proporties gaat zien en gaat constateren dat het 'probleem' er alleen maar is, als jij op de (komende) gebeurtenis het etiket 'probleem' plakt.

Vrij zijn van zorgen lijkt dus eenvoudig een kwestie van positief denken te zijn. Zo simpel is het helaas niet, want positief denken is heel erg moeilijk. Deze pagina geeft wat tips en trucs om je zorgen te elimineren of te verminderen.

Bestudeer deze tips en trucs grondig, zodat je ze direct kunt toepassen wanneer het nodig is. Vaak laat men zorgen tot het ondraaglijke groeien om zich dan pas te herinneren dat je er iets tegen kunt doen.

NU
"Onze voornaamste taak is niet het onderscheiden van wat zich vaag in de verte aandient, maar datgene op te merken dat zich duidelijk voor onze ogen aftekent." [Thomas Carlyle] B

esef dat je alleen maar NU leeft, in het eeuwige moment NU. Gisteren is dood en begraven. Morgen moet nog geboren worden. Als je morgen problemen verwacht, waarom zou je ze dan nu al willen beleven? Dat kan helemaal niet. Vergelijk het maar met het doen van de afwas: je kunt onmogelijk nu al de afwas van morgen doen. Je zou jezelf voor gek verklaren als je dat ging proberen. En toch doe je iets dergelijks met je problemen van morgen: je zit je er nu al druk om te maken.

"Hij die zich zorgen maakt over de toekomst ziet zijn voortgang belemmerd door verspilde energie, geestelijke benardheid en nerveus getob." [William Osler]

"Weest niet ongerust voor de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan z'n eigen kwaad." [Mattheus 6-34]

Als de zorgen ontstaan doordat er heel veel dingen tegelijk zouden moeten gebeuren, denk dan aan de volgende lofzang: "Lead, kindly Light.... Keep thou my feet; I do not ask to see the distant scene; one step is enough for me." 

Vergelijk de mens met een zandloper. De zandkorreltjes gaan langzaam en gelijkmatig door de nauwe opening. Wil je dat veranderen, dan zal je de zandloper kapot moeten maken.

De zandkorreltjes zijn de honderden dingen die we naar onze mening die dag moeten doen.
Als we ze niet één voor één aanpakken, net als in de zandloper, maken we ons zelf fysiek en geestelijk kapot. "Iedereen kan zijn werk, hoe zwaar dan ook, een dag lang blijven doen. Iedereen kan tevreden, geduldig, liefhebben en zuiver leven totdat de zon ondergaat. En dit is de hele betekenis van het leven - meer niet." [Robert L. Stevenson]

Bedenk iedere ochtend: "Voor de wijze is iedere dag een nieuw leven."
Het gaat alleen maar om NU en nu is vandaag. Niet gisteren en al helemaal niet morgen. "Gelukkig de mens, en gelukkig hij alleen, die de dag van vandaag de zijne kan noemen; die, vanuit een innerlijke zekerheid, kan zeggen: doe jij maar zo akelig mogelijk, Morgen, want ik heb vandáág geleefd..." [Quitus H.F. Horatius]

Hoe vaak zeggen we niet 'straks', 'later', 'binnenkort', 'ooit', ....?
In feite is dit een weigering of een angst om NU het leven te leven. "Het leven, zo leren we dikwijls veel te laat, is de kunst van het leven zelf; het gaat schuil in het weefsel van iedere dag en ieder uur." [Stephan Leacock]

Tot slot nog enkele uitspraken die eens en te meer duidelijk maken dat je vandáág moet leven, of te wel: Carpe diem.

"Mijn leven was een aaneenschakeling van de meest afgrijselijke rampen, die voor het merendeel nooit zijn gebeurd." [Montaigne]

"Bedenk dat deze dag nooit opnieuw zal gloren." [Dante]

"De dag van vandaag is ons kostbaarste bezit. Het is ons enige bezit waarvan we zeker zijn." [Llowel Thomas] 18

"Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; Laten wij juichen en ons daarover verheugen."
[uit: Psalm 118-24]

"Bezie deze dag Want hij is het leven; het leven van het leven zelf. In zijn kortstondige duur liggen alle waarheden en werkelijkheden van uw bestaan besloten: de gelukzaligheid der groei, de verrukking der actie, de straling van het schone. Want gisteren is slechts een droom en morgen slechts een visioen; maar vandaag, mits goed geleefd, maakt ieder gisteren tot een droom van geluk; en ieder morgen tot een hoopvol visioen." [Kalidasa, uit: Meghadoeta]

Individuele problemen
Als je al over een bepaald probleem tobt, is het lastig om dan maar 'even' in het NU te gaan leven en je nergens meer druk om te maken. Een probleem is gemakkelijker op te lossen wanneer je er niet over tobt (nog afgezien van het feit dat men al zich zorgen maakt over iets waarvan men denkt dat het gaat gebeuren en een probleem zou kunnen gaan worden; in feite is dat probleem er al, namelijk in je gedachten).

Er zijn veel manieren om van het tobben af te komen. Beseffen dat tobben alleen maar negatieve lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft is niet voldoende. Iedereen weet dat en toch wordt er nog zoveel getobd op deze wereld.

De 3-stappenmethode [Willis H. Carrier]
1. Vraag jezelf af: "Wat is het ergste dat me kan overkomen?" Vaak blijkt dat niet eens zo vreselijk erg te zijn, zeker niet als je het in relatie tot andere gebeurtenissen/problemen kunt zien.
2. Bereid je voor op het aanvaarden van dat 'ergste' als dat nodig mocht zijn. Door deze aanvaarding wordt je geestesgesteldheid rustiger.
3. Stel dan pogingen in het werk dat 'ergste' zoveel mogelijk te verlichten.

De analysemethode
1. Zet de feiten op een rijtje.
Heel vaak geldt de regel: "Een goed geformuleerd probleem is een half opgelost probleem." Door de feiten te noteren voorkom je verwarring en verwarring is de voornaamste oorzaak van getob.

"De helft van alle zorgwekkende problemen op de wereld wordt veroorzaakt door mensen die proberen besluiten te nemen voor ze over voldoende kennis beschikken waarop ze zo'n besluit kunnen baseren." [Herbert E. Hawkes]

Nu is het vergaren van feiten lastig, omdat we alleen behoefte hebben aan de feiten die onze daden rechtvaardigen. We moeten echter àlle feiten verzamelen, anders kun je nooit een goede analyse uitvoeren. Het helpt dan om te doen alsof de feiten niet voor jezelf zijn, maar voor iemand anders. Zo kun je je emoties erbuiten houden. Verzamel dus ook zoveel mogelijk feiten die in je nadeel zijn en niet stroken met jouw wensen.

2. Analyseer de feiten.
Je kunt nu alle voors en tegens met elkaar vergelijken en op grond hiervan de derde stap uitvoeren.

3. Kom tot een beslissing en voer deze uit.
Ga vooral niet twijfelen over de juistheid van je handelswijze, want twijfel roept andere twijfel op. Blijf niet voortdurend achterom kijken.

Als je bij punt 3 bent gekomen is het tijd voor actie. "Ik heb ontdekt dat je, als je ook na een bepaald moment nog over je problemen na blijft denken, onherroepelijk in verwarring raakt en begint te tobben. Er komt een ogenblik waarop nog verder spitten naar de feiten en erover nadenken nadelig is.

Er komt een moment waarop je een besluit moet nemen en moet overgaan tot handelen, zonder om te zien." [Waite Philips]

Iemand die de analysemethode nauwgezet toepaste was Thomas Edison. Zakelijke problemen Bij een probleem waar meer mensen last van hebben (dat kan op het werk zijn, maar ook thuis of waar dan ook), moet je gezamenlijk aan het probleem werken en wel op de juiste manier. Dat klinkt heel logisch, maar zodra er verwijten over en weer worden gemaakt en iedereen beschuldigt elkaar (herkenbaar?), ben je toch op de verkeerde manier bezig. Dus: geen problemen oplossen ten koste van .....

Je kunt met elkaar of individueel bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:
1. Wat is het probleem precies?
2. Wat is de (mogelijke) oorzaak van het probleem?
3. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor dit probleem?
4. Welke oplossing stel je voor?

Op deze manier kun je effectief een hoop problemen oplossen en dit impliceert ook dat je, wetende dat het probleem opgelost gaat worden, je er geen zorgen over hoeft te maken. 19 Zorgen laten verdwijnen Natuurlijk zijn er problemen die zich niet zo gemakkelijk of snel laten oplossen.

Als je constateert dat je je zorgen maakt om een dergelijk probleem, wordt het tijd om van die zorgen af te komen (terwijl het probleem dan nog kan blijven bestaan).

Hieronder staan wat mogelijkheden die je kunt proberen.
1. Zorg dat je jezelf verliest in bezigheden.
Je kunt niet aan twee dingen tegelijk denken. Als je van je zorgen wordt afgeleid, heb je ook geen zorgen. De ene soort emotie verdrijft de andere. "Een zekere mate van geriefelijke geborgenheid, een diepzetelende innerlijke rust, een soort blijmoedige gevoelloosheid - dit alles heeft een verzachtende invloed op het zenuwgestel van de mens als hij volledig opgaat in een hem toegewezen taak." [John Cowper Powys in: The Art of Forgetting the Unpleasant] "Het geheim van je ellendig voelen is de tijd hebben om je te verdiepen in de vraag of je wel of niet gelukkig bent." [George Bernard Shaw]

2. Houd je niet bezig met kleine zorgen.
Alles is relatief. De ene maakt zich al zorgen om een gebroken teennagel, terwijl de ander huis en haard moet verliezen om zich daar enigszins druk om te maken. Het zal duidelijk zijn dat de tweede persoon veel minder zorgen kent dan de eerste. Als je je dan zonodig zorgen moet maken, doe het dan wanneer er ècht iets aan de hand is.

Verspil je leven niet met het tobben over kleinigheden want "het leven is té kort om klein te zijn." [Benjamin Disraeli]

3. Ga uit van de wet van het gemiddelde.
Verzekeringsmaatschappijen zijn hier erg goed in. Ze verdienen miljoenen aan de menselijke neiging je zorgen te maken over dingen die zelden gebeuren. Over dingen die zelden gebeuren hoef je je geen zorgen te maken. Als je je er op betrapt dat dit wel gebeurt, zeg dan: "Volgens de wet van het gemiddelde zal ..... niet gebeuren." Besef dat nagenoeg al onze zorgen en gevoelens van ongelukkig-zijn voortvloeien uit onze fantasie, in plaats van te wortelen in de werkelijkheid.

4. Schik je naar het onvermijdelijke.
Als iets gebeurd is, is het gebeurd. Klaar. Meestal willen we heel graag dat het niet gebeurd was en vanuit die beleving gaan we ons zorgen maken over de gevolgen.

"De aanvaarding van wat er is gebeurd is de eerste stap in het de baas worden van de gevolgen van een ongelukkige gebeurtenis." [William James]

"Een stevige portie berusting is van het grootste belang als we provianderen voor de reis van het leven." [Schopenhauer]

"Als we ophouden ons te verzetten tegen het onvermijdelijke, maken we energie vrij; energie die ons in staat stelt een rijker leven te leiden." [Elsie McCormick]

"Wise men ne'er sit and wail their loss, but cheerily seek how to redress their harms." [William Shakespeare]

"God geve mij de innerlijke rust om dingen die ik niet kan veranderen te aanvaarden; de moed om het te doen als ik er wel toe in staat ben; en de wijsheid die nodig is om het verschil te zien." [Reinhold Niebuhr]

Als het echt nodig is, kunnen wij allemaal rampspoeden en tragische gebeurtenissen dragen en ze uiteindelijk de baas worden. Misschien denken we dat we daartoe niet in staat zijn, maar we beschikken over verbazingwekkende innerlijke reserves die ons er doorheen kunnen helpen, mits we er maar uit willen putten.

We zijn sterker dan we zelf denken.

© Copyright 2018 Powerdetox b.v. - All Rights Reserved